mama s dieťaťom pri pc

Každá mamička, ktorá nastupuje na materskú alebo rodičovskú dovolenku, má nahlasovacie povinnosti voči zamestnávateľovi, úradom a poisťovniam. Ignorovať sa ich vôbec neoplatí.

 

V nasledujúcich riadkoch nájdete ich komplexný prehľad:

A. Obdobie tehotenstva

Zamestnávateľ

Tehotenstvo je vhodné oznámiť zamestnávateľovi, ak už máte v rukách tehotenskú knižku. V písomnom oznámení treba stručne uviesť predpokladaný dátum pôrodu a plánovaný nástup na materskú dovolenku (údaje sú verejné v lehotníku na výplatu materského). V čase 6-8 týždňov pred pôrodom ošetrujúci gynekológ vystaví mamičke žiadosť o dávku materské, ktorú je potrebné zaniesť zamestnávateľovi.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade nezamestnanej mamičky, naďalej platí povinnosť predkladať potvrdenie o aktívnom hľadaní práce až do šiesteho týždňa pred predpokladaným dátumom pôrodu.

Zdravotná poisťovňa

Zamestnaná mamička nemá žiadnu nahlasovaciu povinnosť, rieši to za ňu jej zamestnávateľ. Nezamestnaná mamička alebo SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) túto povinnosť má a teda musí osobne nahlásiť nástup na materskú dovolenku.

Detský lekár

Je vhodné, aby si mamička vybrala pediatra pre svoje bábätko už počas tehotenstva. Rieši sa to ústnym dohovorom s lekárom, ktorý súhlasil s tým, že bude dieťatku poskytovať zdravotnú starostlivosť. Záväzné dohody sa uzatvárajú až po jeho narodení.

Matrika

V prípade, že rodičia nie sú manželia, je potrebné predložiť vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané oboma rodičmi, spoločne s čestným vyhlásením o otcovstve a doručiť ho na matriku v mieste trvalého bydliska. V prípade, že ide o slobodnú mamičku, odovzdáva sa iba vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané matkou, meno otca sa neuvádza.

B. Pôrod a nástup na materskú dovolenku

Matrika

 1. Rodný list dieťatka – rodný list (RL) je možné vyzdvihnúť si na matrike mesta, kde sa dieťatko narodilo a to najskôr 2-3 dni po narodení. K vystaveniu RL je potrebné Hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré na matriku zasiela pôrodnica automaticky. Vyzdvihnúť ho môže otecko so svojim aj matkiným občianskym preukazom. Na matrike mu vystavia Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Nestratiť ho, budete ho potrebovať o 28 dní po pôrode!
 2. Prihlásenie na trvalý pobyt – po narodení dieťatko dostáva automaticky trvalý pobyt matky. Nevzniká tak žiadna nahlasovacia povinnosť.

Detský lekár

Po prepustení z pôrodnice ihneď kontaktujte svojho pediatra a dohodnite si s ním prvú návštevu s bábätkom. Ide o bežnú prehliadku zdravotného stavu dieťatka, pri ktorej mu donesiete aj prepúšťaciu správu, ktorú vám pri odchode z pôrodnice vystavila nemocnica.

Sociálna poisťovňa

 1. V prípade zamestnanej mamičky a SZČO, je nutné ihneď odniesť kópiu rodného listu dieťatka na oddelenie nemocenského poistenia. V opačnom prípade bude vyplácanie materskej dávky zastavené. Ako zamestnanec je mamička dôchodkovo poistená aj počas materskej dovolenky. Toto poistenie jej s nástupom na rodičovskú dovolenku zaniká a je potrebné sa na neho prihlásiť Registračným listom FO (viď. časť C. Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku).
 2. V prípade nezamestnanej mamičky, ktorá nepoberá dávku materské, si môže podať žiadosť o dôchodkové poistenie platené štátom Registračným listom FO. Rovnako je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Zdravotná poisťovňa

 1. Po narodení je potrebné dieťatko prihlásiť na zdravotné poistenie a vystaviť mu vlastnú kartičku poistenia. Po výbere zdravotnej poisťovne (každá má na svojej webovej stránke žiadosť na stiahnutie) je k žiadosti potrebné doložiť kópiu rodného listu a občiansky preukaz matky.
 2. Ak je matka nezamestnaná, vďaka poberaniu rodičovského príspevku sa stáva automaticky poistencom štátu.

Zamestnávateľ

 1. V prípade zamestnanej matky je vhodné oznámiť narodenie dieťaťa formou hlásenky zmien (alebo iným vnútroorganizačným dokumentom) a priložiť kópiu rodného listu.
 2. Otecko si môže u svojho zamestnávateľa požiadať o daňový bonus. Ide o daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa. Daňový bonus na rok 2017 ostáva vo výške 21,41€ mesačne. Uplatniť si ho môže otecko u svojho zamestnávateľa. Podmienkou je, že musí mať v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy pre rok 2017. Minimálna mzda na rok 2017 je 435€.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 1. Prídavok na dieťa – po narodení dieťatka si jeden z rodičov (matka alebo otec) žiadajú na úrade práce o poskytnutie prídavku na dieťa vo výške 23,52€ mesačne. Žiadosť vám dajú pri osobnej návšteve úradu práce alebo si ju môžete stiahnuť na ich oficiálnej webovej stránke upsvar.sk, resp. využiť elektronické podanie služby cez portál slovensko.sk, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rodného listu dieťatka a občiansky preukaz žiadateľa.
 2. Príspevok pri narodení dieťaťa – pri vyzdvihnutí rodného listu dieťatka ste dostali na matrike Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Túto žiadosť je potrebné potvrdiť ošetrujúcim gynekológom mamičky, že sa zúčastnila všetkých povinných preventívnych prehliadok. K žiadosti sa dokladá aj potvrdenie od detského lekára, že sa dieťatko dožilo 28 dní. Príspevok sa vypláca jednorázovo vo výške 829,86€ (ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu), 151,37€ ak ide o dieťa zo štvrtého a každého ďalšieho pôrodu. K žiadosti je potrebné doložiť vyhlásenie o bydlisku, kópiu rodného listu, občiansky preukaz matky. Žiadosť a ďalšie tlačivá vám opäť dajú pri osobnej návšteve úradu, ďalej sú zverejnené na ich webovej stránke alebo môžete využiť elektronické podanie služby cez slovensko.sk.
 3. Ak mamičke nevznikne nárok na dávku materské, môže si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku (viď. časť C. Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku).

Návšteva ošetrujúceho gynekológa

Po období šestonedelia by mala ísť mamička na kontrolnú prehliadku ku svojmu ošetrujúcemu gynekológovi. Zároveň mu odnesie prepúšťaciu správu, ktorú dostala pri odchode z pôrodnice.

Mestský/obecný úrad

Nového člena rodiny je potrebné nahlásiť v mieste trvalého pobytu aj na poplatky vyberané za účelom odvozu smetí.

C. Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Zamestnávateľ

Aspoň 4 týždne pred ukončením materskej dovolenky je vhodné písomne požiadať zamestnávateľa o čerpanie rodičovskej dovolenky. Rodičovská dovolenka trvá najviac do 3 rokov veku dieťaťa. V žiadosti uveďte presný dátum, odkedy -dokedy chcete rodičovskú dovolenku čerpať z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa.

Sociálna poisťovňa

 1. Najskôr jeden deň po ukončení materskej dovolenky vám sociálna poisťovňa vystaví Potvrdenie o nároku na materské, ktoré je potrebné predložiť na úrade práce, aby vám mohol byť vyplácaný rodičovský príspevok.
 2. Zároveň si požiadajte o dôchodkové poistenie platené štátom a to Registračným listom FO. Potrebné je doložiť kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľky.

Zdravotná poisťovňa

V súčasnosti túto nahlasovaciu povinnosť zabezpečuje zamestnávateľ, takže pracujúca mamička už nemusí nahlasovať zmenu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Po ukončení poberania materskej dávky, si mamička žiada o vyplácanie rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa. Ten sa vypláca mesačne a momentálne sa od 1. mája 2017 zvýšil na 213,20€ mesačne. K žiadosti je potrebné doložiť Potvrdenie o nároku na materské (vydané sociálnou poisťovňou), kópiu rodného listu, občiansky preukaz. Žiadosť vám opäť dajú pri osobnej návšteve, je zverejnená na webovej stránke alebo môžete využiť elektronické podanie služby cez slovensko.sk, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipovou kartou.

D. Súvislý prechod z rodičovskej dovolenky opäť na materskú dovolenku

Pokiaľ ste sa rozhodli s manželom nezaháľať a počas rodičovskej dovolenky ste opäť otehotneli, môžete rovno nastúpiť na materskú dovolenku. Musí vám však stále trvať pracovný pomer. Podmienky sú rovnaké, ako pri prvom nástupe na materskú dovolenku, ale s jedným rozdielom. Mamička sa musí sama odhlásiť v sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia plateného štátom a to opäť Registračným listom FO ešte skôr, ako znovu nastúpi na materskú dovolenku.

Zdroj: socpoist.sk  upsvar.sk  slovensko.sk  podnikajte.sk │Foto: depositphoto.com