Ak dieťa nerozpráva vo veku, keď by už malo, môže ísť o niektorú z vývinových porúch alebo jednoducho rozprávať nechce. Tu sú najčastejšie príčiny zníženej slovnej komunikácie u detí, rýchle testy na overenie porúch a odporúčania, kam sa obrátiť.

 

Nevie sa vyjadriť, ale reči rozumie – expresívna porucha reči

Pri tejto poruche je vyjadrovanie dieťaťa pod úrovňou mentálneho veku, ale porozumenie reči je normálne. Vyskytuje sa u 3-10% školských detí a je 2-3x častejšia u chlapcov. Zachytená býva zväčša až po 3. roku života, ťažšie formy už skôr.

Rýchly test:

 • V 18 mesiacoch nehovorí „mama, tata“, ale vie určiť bežné predmety
 • V 2 rokoch nepoužíva jednotlivé slová, ale rozumie jednoduchým inštrukciám
 • V 3 rokoch netvorí dvojslovné vety
 • Po 3. roku má obmedzenú slovnú zásobu, používa malý súbor slov, má ťažkosti pri voľbe vhodných slov, vyjadruje sa stručne s nezrelou vetnou skladbou
 • Neverbálna komunikácia je v poriadku, dieťa sa snaží komunikovať a nahrádzať reč predvádzaním a vokalizáciu

Kam sa obrátiť?

 • Logopéd, ktorý urobí podrobnejšiu diagnostiku a poskytne pravidelnú terapiu

Nerozpráva, pretože reči nerozumie – receptívna porucha reči

Pri tejto poruche je chápanie reči pod úrovňou mentálneho veku dieťaťa. Takmer vždy býva postihnuté aj vyjadrovanie, teda expresívna zložka reči. Vyskytuje sa u 3-5% detí. So všetkých porúch reči býva najčastejšie spojená s hyperkinetickou poruchou (ADHD), sociálnou neobratnosťou, úzkosťou či plachosťou.

Rýchly test:

 • V 1 roku nereaguje na bežné slová
 • V 18 mesiacoch nedokáže určiť niekoľko bežných predmetov
 • V 2 rokoch nerozumie jednoduchým inštrukciám (Obuj sa, Vyzleč si nohavice, Daj mi ruku…)
 • Po 3. roku má ťažkosti v chápaní gramatiky a jemnejších aspektov reči
 • Dieťa hľadá náhradné spôsoby, ako sa dorozumieť s okolím a nadviazať vzťah s blízkymi osobami

Kam sa obrátiť?

 • Logopéd, ktorý urobí podrobnejšiu diagnostiku a poskytne pravidelnú terapiu
 • Pri sprievodných psychických ťažkostiach detský psychológ, pri vážnejších problémoch detský psychiater
 • Porucha v ranom období často vyzerá ako detský autizmus. Túto diagnózu je dobré vylúčiť v špecializovanom centre zaoberajúcom sa diagnostikou detského autizmu

Zdá sa, že nemá záujem o reč ani o kontakt s ľuďmi – detský autizmus

dieťa s autizmomTáto porucha zahŕňa 3 skupiny symptómov – problémy v sociálnej interakcii, narušený vývin reči a komunikácie a prítomné sú stereotypné záujmy alebo pohyby. Dieťa nejaví záujem o kontakt s ľuďmi, neodpovedá na ich emócie a má ťažkosti sa v komunikácii s ľuďmi prispôsobiť. Nehrá sa bežným imitačným spôsobom, napríklad akože mieša v hrnci, akože upratuje alebo kŕmi bábiku. V hre sa zaujíma o časti hračiek, napríklad kolieska alebo dvierka. Trvá na nemennosti prostredia a dodržiavaní nefunkčných rituálov, napríklad opakovane otvára a zatvára dvere alebo zásuvky a vypína a zapína svetlo. Často bývajú prítomné aj stereotypné pohyby, napríklad točenie sa okolo vlastnej osi, trepotanie rukami alebo drobné pohyby prstov.

Rýchly test u batoľaťa:

 • Oslovte dieťa menom – minimálne po 2 osloveniach by malo nadviazať očný kontakt
 • Keď sa na vás pozrie, usmejte sa naň – malo by sa aj ono usmiať na vás
 • Upozornite dieťa pohľadom na vzdialený objekt, na ktorý nedočiahnete, napríklad lietadlo alebo auto na ulici. Po nadviazaní očného kontaktu obráťte svoj zrak na objekt so slovami: „Aha, pozri!“. Dieťa by sa malo pozrieť smerom, ktorým ste sa pozerali vy a potom ešte raz na vás. Ide o tzv. trojbodové presmerovanie pozornosti – na vás, na objekt a ešte raz na vás.
 • Zahrajte sa „kuk hru“ – dieťa by malo nielen vyjadrovať radosť, ale aj iniciovať pokračovanie v hre

Kam sa obrátiť?

 • Najbližšie centrum na diagnostiku detského autizmu

Vyvíja sa pomalšie vo všetkých oblastiach – celkové vývinové oneskorenie

Pri tejto poruche je okrem oneskorenia vývinu reči prítomné aj psychomotorické zaostávanie. Vyskytuje sa u 3-4% detí.

Rýchly test:

 • V 6-7 mesiacoch nedokáže sedieť
 • V 12-14 mesiacoch nechodí a nedžavoce
 • V 2 rokoch nepoužíva jednotlivé slová
 • V 3 rokoch netvorí dvojslovné vety a stále potrebuje plienku

Kam sa obrátiť?

 • Psychomotorické zaostávanie zachytí detský lekár, ktorý vás pravdepodobne odporučí na neurologické vyšetrenie
 • Detský psychiater v prípade sprievodných emočných ťažkostí alebo problémov v správaní

Rozprávať nechce – elektívny mutizmus

poruchy reči u detíElektívny mutizmus nie je porucha vývinu reči, dieťa jazyk používa správne, ale dôsledne mlčí v špecifických situáciách. Dieťa nerozpráva s cudzími osobami, najmä na miestach, kde sa očakáva, že rozprávať bude. Najčastejšie sa objaví, keď začne chodiť do školy. Tieto deti bývajú zväčša plaché, uzavreté, hanblivé alebo naopak tvrdohlavé a neprístupné. Až polovica detí s touto diagnózou mala mierne oneskorený vývin reči a má alebo v minulosti mala problémy s rečovou artikuláciou.

Rýchly test:

 • Doma používa reč správnym spôsobom
 • “Zaťato” mlčí pri cudzích osobách, na návšteve, v škôlke alebo v škole

Kam sa obrátiť?

 • Detský psychológ, ktorý vás pri neúspechu terapie odošle k detskému psychiatrovi

Zdroj: Hort a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie | Foto: pexels, depositphotos

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.