Aj keď sa to v súčasnosti stále viac a viac rozmáha, veľa oteckov ešte nevie, že rovnako ako mamičky, môžu ísť na materskú dovolenku prakticky okamžite po mamičke.

Na materskú dovolenku (MD) nastupuje mamička (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorá splnila podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nastupuje na ňu spravidla 6-8 týždňov pred pôrodom.

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

Počas materskej dovolenky sa vypláca materská dávka v období 34 týždňov odo dňa nástupu na MD, 37 týždňov ak je mamička osamelá, 43 týždňov ak mamička porodila zároveň dve alebo viac detí. Od 1. mája tohto roku sa výška materskej dávky zvýšila na 75% hrubej mzdy. Materskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa.

Po skončení MD môže mamička v zamestnaní nastúpiť na rodičovskú dovolenku, ktorá trvá do veku troch rokov dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťatka je možné predĺžiť ju až do dovŕšenia 6 rokov. Počas rodičovskej dovolenky je možné poberať rodičovský príspevok, ktorého výška sa v súčasnosti zvýšila z 203,20€ na 213,20€ mesačne. Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR).

Ak mamička nepracuje alebo nesplnila podmienky pre vyplácanie materskej dávky, môže poberať rodičovský príspevok od narodenia dieťatka.

POZOR! Nie je možné zároveň poberať rodičovský príspevok aj dávku materské!

Kedy nastúpi na materskú dovolenku otecko?

Od roku 2011 platí, že po vyčerpaní materskej dovolenky mamičkou, môže materskú dávku poberať aj otecko, pričom začať môže kedykoľvek až do 3 rokov veku dieťatka (najneskôr však 28 týždňov pred 3. narodeninami, aby ju stihol celú vyčerpať). Podmienky pre neho platia rovnako, ako pre mamičku, t.j. najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Otecko je v tomto prípade považovaný za „iného poistenca“ a má nárok na vyplácanie materskej dávky po dobu 28 týždňov. Rovnako, ako pre matku na MD, aj pre otca platí, že nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu, teda nesmie pracovať v čase, kedy poberá dávku materské. Môže však pracovať na dohodu pri tom istom alebo aj inom zamestnávateľovi. Okrem iného je tu podmienka, že otecko musí po dohode s mamičkou formálne prevziať dieťatko do svojej starostlivosti.

Čo k tomu otecko potrebuje?

Sociálnej poisťovni je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

1.      Žiadosť o materské – tlačivo vám dajú v každej pobočke sociálnej poisťovne.

2.      Dohodu o prevzatí dieťatka do starostlivosti – písomná dohoda medzi otcom a matkou dieťaťa. Môže sa uzavrieť na dobu určitú alebo neurčitú.

3.      Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že otec ani matka nepoberajú rodičovský príspevok.

4.      Kópiu rodného listu dieťatka

Je tu však malá slovná nezrovnalosť. Pojem materská dovolenka pre mužov Zákonník práce nepozná, takže aj keď sa hovorí, že otec ide na materskú dovolenku, v podstate ide v jeho prípade o rodičovskú dovolenku.

Čo sa stane s mamičkou, kým je otec na materskej dovolenke?

Ako je vyššie uvedené, nie je možné zároveň poberať rodičovský príspevok aj dávku materské. Preto, pokiaľ mamička poberá rodičovský príspevok a v tom čase si otecko chce požiadať o dávku materské, musí si v prvom rade zrušiť poberanie rodičovského príspevku. Písomnou žiadosťou (a najlepšie aj osobnou návštevou) musí požiadať UPSVAR o zrušenie rodičovského príspevku v mieste trvalého bydliska. Nasledovne jej za nejakú dobu môžu vydať potvrdenie, že už ho nepoberá. Toto potvrdenie potrebuje otecko doložiť ako prílohu k žiadosti.

Nasledovne má mamička niekoľko možností:

1.      Nastúpiť do práce – v tom prípade za ňu zamestnávateľ platí všetky odvody, vrátane zdravotného a dôchodkového poistenia.

2.      Ostať aj naďalej doma v prípade zamestnanca na rodičovskej dovolenke – zamestnávateľ neskúma, či je matka na platenej alebo neplatenej rodičovskej dovolenke, t.j. či poberá alebo nepoberá rodičovský príspevok. Nevýhodou je, že si v tomto prípade musí sama platiť zdravotné a dôchodkové poistenie. Aj táto situácia sa však dá vyriešiť. Pokiaľ má mamička doma ešte jedno dieťatko vo veku od 3-6 rokov, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o zaregistrovanie osoby, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov. V takomto prípade bude za ňu poistné platiť štát. Čo sa týka dôchodkového poistenia, najnovšie informácie hovoria o tom, že pokiaľ si mamička počas rodičovskej dovolenky požiadala o dôchodkové poistenie platené štátom (Registračným listom FO), môže na ňom stále zotrvať aj počas vyplácania materskej dávky otcovi. Najlepšie je však informovať sa v pobočkách zdravotnej a sociálnej poisťovne osobne.

3.      Pokiaľ je mamička nezamestnaná, môže sa evidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie – v takomto prípade jej bude zdravotné poistenie počas evidencie platiť štát.

Takýmto legálnym spôsobom si môže každá mladá rodina mesačne prilepšiť rodinný rozpočet o stovky eur. Nehovoriac o tom, že mať doma otecka 28 týždňov výlučne pre seba, je na NEZAPLATENIE !!! 🙂

Zdroj: socpoist.sk

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk