Pokiaľ vám lekár diagnostikoval preeklampsiu, budú pre vás samozrejmosťou častejšie kontroly. Pre tehotné ženy, ktoré trpia preeklampsiou, ale aj pre ostatné budúce mamičky, ktoré nevedia, čo to vlastne je, sme na túto tému vyspovedali pani MUDr. Lenku Ladeckú Tomkovú z gynekologickej ambulancie v Trenčíne.

Čo znamená, ak má tehotná žena diagnostikovanú preeklampsiu?

Preeklampsia je multisystémové ochorenie vznikajúce v gravidite. Toto ochorenie postihuje podľa údajov rôznych štatistík 4-8 % tehotných žien. Je jednou z najčastejších príčin materskej a perinatálnej morbidity a mortality. Komplikuje približne 10% gravidít u prvorodičiek a u pacientok liečených na chronickú hypertenziu sa môže vyskytnúť až v  20-25% gravidít. Vyššiu incidenciu preeklampsie majú aj ženy s viacplodovou tehotnosťou.

Kedy spravidla vzniká preeklampsia?

Preeklampsia je definovaná ako hypertenzia (zvýšený systolický tlak krvi ˃140 mmHg, diastolický tlak ˃90 mmHg) s proteinúriou (zvýšeným odpadom bielkovín v moči ˃300 mg/24 hodín) vzniknutá po 20. týždni gravidity. Mechanizmus patogenézy preeklampsie dodnes nie je úplne objasnený. Hlavnú príčinu zrejme zohráva systémová endoteliálna cievna dysfunkcia a nesprávna placentácia (proces vytvárania placenty) s nedostatočným vývojom placentárnych ciev, následkom čoho dochádza k sťaženej výmene plynov a metabolických substrátov medzi matkou a plodom. V závislosti od času nástupu prejavov ochorenia sa preeklampsia rozdeľuje na skorú formu vznikajúcu pred 34. týždňom gravidity a neskorú formu, ktorá nastupuje po 34. týždni. Preeklampsia so skorým nástupom sa vyznačuje ťažším priebehom s vyšším výskytom multiorgánového postihnutia matky a väčším rizikom pôrodov nezrelých plodov.

Ako preeklampsia ohrozuje matku a dieťa a aké sú príznaky ochorenia?

Preeklampsia sa rozdeľuje na ľahkú a ťažkú formu. Hlavnými symptómami tohto ochorenia je zvýšenie krvného tlaku, zvýšené vylučovanie bielkovín močom, retencia tekutín v organizme tehotnej s rýchlym váhovým prírastkom, s únikom tekutín do tzv. tretieho priestoru a tvorbou edémov. Ochorenie môže progredovať do závažnejšieho klinického stavu vyznačujúceho sa bolesťami hlavy, poruchami videnia, bolesťami brucha v oblasti pravého podrebria a žalúdka, nevoľnosťou, zvracaním, poruchami reflexov. Pri ťažkej forme preeklampsie dochádza k multiorgánovej dysfunkcii so zlyhávaním obličkových funkcií so zníženou produkciou moču (menej ako 500 ml za 24 hodín), k zmenám  na očnom pozadí, hematologickým a hemokoagulačným poruchám s možným vyústením do porúch zrážania krvi, postihnutiu pečene so zvýšením pečeňových testov a pľúcnemu edému. Ťažká preeklampsia býva diagnostikovaná na základe vzostupu tlaku krvi ≥ 160/110 mmHg a progresie proteinúrie ≥ 5 g/24 hodín.

Preeklampsia neohrozuje len tehotnú ženu, ale aj jej plod. Pri preeklampsii je narušená invázia trofoblastu do špirálovitých ciev svaloviny maternice a prietok maternálnej krvi k placente nedokáže zabezpečiť dostatok živín pre vývoj plodu. Vzniká placentárna insuficiencia so zníženou perfúziou placenty a plod je vystavený riziku vzniku rastovej retardácie a chronickej hypoxie. V ťažkých prípadoch preeklampsie je popísané zvýšené riziko abrupcie placenty.

Dá sa vôbec liečiť?

Neliečená preeklampsia môže viesť k závažným komplikáciám ohrozujúcim život matky a aj plodu. Každá žena s preeklampsiou by mala byť podľa závažnosti klinických príznakov hospitalizovaná za účelom ďalšej diferenciálnej diagnostiky, nastavenia na liečbu, resp. ukončenia gravidity, ak to jej zdravotný stav a stav plodu vyžaduje. Základom je liečba hypertenzie pri zachovaní dobrej placentárnej perfúzie a prevencia kŕčov. Antihypertenzívna liečba chráni tehotnú pred vznikom závažných komplikácií a umožní predĺžiť trvanie tehotnosti, rast a dozrievanie plodu. Liečbu podávame v perorálnej a intravenóznej forme podľa závažnosti klinických prejavov. Pri nutnom ukončení gravidity pred 34. týždňom sa tehotnej podávajú kortikoidy za účelom urýchlenia pľúcnej zrelosti plodu. Nevyhnutný je intenzívny monitoring nielen matky, ale aj plodu.

Ako jej môže tehotná žena predísť?

Jednoznačné príčiny preeklampsie stále nie sú objasnené a preto nie je možná efektívna primárna prevencia tohto ochorenia. Preto hovoríme skôr o sekundárnej prevencii. Všetkým tehotným ženám gynekológ doporučí zdravý životný štýl s redukciou stresov a vyváženú stravu. V prípade liečenej chronickej hypertenzie alebo hypertenzie vzniknutej v gravidite dodržiavanie doporučenej liečby s pravidelnými kontrolami tlaku krvi. Počas každej návštevy gynekologickej ambulancie v gravidite je okrem kontroly tlaku nevyhnutné aj biochemické vyšetrenie moču na prítomnosť bielkoviny. Pred otehotnením je prospešná redukcia hmotnosti u obéznych žien. Vhodné je plánovanie gravidity do optimálneho reprodukčného obdobia života ženy, vek < 16 rokov a ˃ 40 rokov patrí k rizikovým faktorom preeklampsie. Dlho diskutovanou témou bolo obmedzenie príjmu soli v potrave u žien s vysokým rizikom tohto ochorenia, avšak žiadna štúdia nepreukázala význam reštrikcie soli v priebehu gravidity. Veľké randomizované placebom kontrolované štúdie nepreukázali ani vplyv užívania vitamínov C,  E a rybieho oleja na zníženie výskytu preeklampsie, ako sa v minulosti predpokladalo. Súčasné názory na profylaktické podávanie kyseliny acetylsalicylovej u pacientok s preexistujúcim vysokým rizikom preeklampsie  tiež nie sú jednotné.

Je preeklampsia dedičná a aké sú rizikové faktory vzniku tohto ochorenia?

V literatúre boli v minulosti publikované genetické hypotézy vzniku preeklampsie v súvislosti s výskytom určitého typu HLA antigénov. Nedokážu však vyčerpávajúco vysvetliť vznik preeklampsie a predpokladá sa skôr multifaktoriálne pôsobenie. K rizikovým faktorom vzniku tohto ochorenia patria hypertenzné ochorenia a preeklampsia v predchádzajúcich graviditách, BMI ženy ˃ 35, chronické obličkové ochorenia, chronická arteriálna hypertenzia, preexistujúca cukrovka, vek ženy, primiparita, viacplodová gravidita, rodinná anamnéza preeklampsie (napr. matka, sestra).

Ak sa vyskytne pri prvom tehotenstve, môže ju tehotná žena mať automaticky aj v druhom a ďalšom?

Tak ako bolo spomenuté, hypertenzné ochorenie a preeklampsia v predchádzajúcich graviditách významne zvyšuje riziko vzniku preeklampsie aj v ďalších graviditách. Neznamená však automaticky jej vznik.

Môže sa táto diagnóza preklenúť ešte do ťažšej formy?

Neliečená ťažká forma preeklampsie môže prejsť do eklampsie, ktorá je charakterizovaná záchvatom tonicko-klonických kŕčov a stratou vedomia, nadväzujúcich na preeklampsiu. Kŕče pri eklampsii nemajú príčinu v inej mozgovej patológii (nutné je vylúčiť napr. epileptický záchvat). Eklampsia je závažný život ohrozujúci stav pre matku aj pre plod, vyžadujúci si po stabilizácii stavu tehotnej bezodkladné ukončenie gravidity.

Pri preeklampsii musí byť vždy pôrod ukončený cisárskym rezom?

Spôsob vedenia pôrodu závisí od závažnosti klinického stavu pacientky a plodu, môže byť vedený vaginálne alebo cisárskym rezom. V prípade ľahkej, liečbou dobre kontrolovanej preeklampsie, bez známok ohrozenia plodu hypoxiou a bez progredujúcej hypotrofie, možno zvážiť indukciu vaginálneho pôrodu po ukončení  37. týždňa gravidity. Ťažká preeklampsia a eklampsia sú indikáciou na bezodkladné ukončenie gravidity a vo väčšine prípadov končia cisárskym rezom.

Ďakujeme pani doktorke Ladeckej Tomkovej, že si našla pre nás čas a ochotne nám odpovedala na naše otázky. Pani doktorka, želáme Vám veľa úspechov.

foto: pixabay.com